สถานศึกษาอันมีชื่อว่า “บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติประวัติอันดีงาม ทำให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาประทับหลายพระองค์ อีกทั้งบุคคลสำคัญที่ให้เกียรติมาในวาระต่าง ๆ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านสมเด็จที่เรียกตัวเองว่า “ชาวลูกสุริยะหรือลูกพ่อช่วง” สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ที่มีคุณูปการกับประเทศชาติและผู้ซึ่งจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันอันเป็นที่เคารพศรัทธาของปวงชนชาวไทย ด้วยเหตุนี้พวกเราชาวบ้านสมเด็จ จึงยึดถือแนวทางที่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงมีพระเมตตาพระราชทานในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนามศาสตร์พระราชา”  

” ปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ “