มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่เก่าแก่ ก่อตั้งมากว่าหนึ่งศตวรรษ ผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาหลายยุคหลายสมัย รวมถึงมีบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ควรจารึกไว้หลากหลายกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารสูงสุด ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปตามยุคสมัย ทั้งในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ อธิการ และ อธิการบดี ตามลำดับ กลุ่มปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  และ กลุ่มศิษย์เก่า ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ในระดับต่างๆ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในเชิงวิชาชีพและวิชาการสามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลรุ่นหลังได้ 

✦ ปริญญากิตติมศักดิ์
✦ ศิษย์เก่าดีเด่น
✦ ทำเนียบผู้บริหาร