ศิษย์เก่าดีเด่น

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ จึงมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการและนวัตกรรม ศิษย์เก่าที่สร้างคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ต่อสังคม และต่อประเทศชาติเป็นจำนวนมากจากหลากหลายวิชาชีพ มหาวิทยาลัยจึงมีการประกาศเกียรติคุณโดยการมอบโล่และเกียรติบัตรแด่ศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมป์ฯ ซึ่งสมาคมฯ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานคืนสู่เหย้าสานสายใยรวมใจลูกสุริยะอย่างต่อเนื่อง ศิษย์เก่าดีเด่นสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของประเทศ และกลุ่มศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นต่างๆ ประกอบด้วย รุ่นแรกเริ่ม (พ.ศ.2479-2509) รุ่นกลาง (พ.ศ.2510-2540) จนถึงรุ่นใหม่ (พ.ศ.2541-2564) ทำให้มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางและเหนียวแน่น