การพัฒนามหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความเป็นมาและศึกษาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งเป้าหมายให้ทุกสาขาวิชาได้นำความรู้เชิงวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไป มาเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนท้องถิ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนและชุมชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าถึงองค์ความรู้จากสากลสู่ท้องถิ่น และจากท้องถิ่นสู่สากล 

✦ ในประเทศ
✦ ต่างประเทศ