­ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีอายุยาวนานเป็นร้อยปี มีพัฒนาการตั้งแต่ โรงเรียนสาธิต กรมการฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สภาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จนถึงปัจจุบัน ได้มี คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริม สนับสนุน ในมิติต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ  ด้านวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าได้รับการยอมรับและยกย่อง จึงทำให้ได้รับโล่และรางวัลต่างๆมากมาย ทั้งใน รางวัลพระราชทาน รางวัลนานาชาติ และรางวัลระดับชาติ เป็นต้น

✦ รางวัลพระราชทาน
รางวัลระดับนานาชาติ
✦ รางวัลระดับชาติ
✦ รางวัลบุคลากรดีเด่นขององค์กร