รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ประเภทประชาชนทั่วไป 

ประเภท รางวัล 

ระดับผลงาน รางวัลพระราชทาน 

ประเภททีม 

ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ประเภทประชาชนทั่วไป 

ชื่อหัวหน้าโครงการ พล.ต.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปีที่ได้รับ 2534 

หน่วยงานที่ให้ พล.ต.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รายละเอียดโล่ หรือ รางวัล (พอสังเขป) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ประเภทประชาชนทั่วไป