ตราพระราชลัญจกร

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูที่ตั้งอยู่ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ ๕ ที่เร่งสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพด้วยการศึกษา ทรงดำริให้ริเริ่มจัดตั้งระบบ การศึกษาและโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๓๙

  ต่อมาได้เปลี่ยน ชื่อเป็น วิทยาลัยครู จนกระทั่งในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครู ทั่วประเทศ อันแปลความหมายได้ว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ซึ่งทรงลงพระปรมาภิไธยในปีพ.ศ. ๒๕๓๘ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตรา พระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้น กระหม่อมหาที่สุดมิได้ และเป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ

  โดยตราพระราชลัญจกรนั้นเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข มีรัศมีโดยรอบ แปล ความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน กรอบด้านนอกส่วนบนจารึกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา และส่วนล่างจารึกชื่อ BANSOMDEJCHAOPRAYA RAJABHAT UNIVERSITY

  ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงถูกกำหนดขึ้นให้เป็น “วันราชภัฏ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและการตั้งปณิธานที่จะ ประพฤติปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทในการพัฒนาประเทศชาติบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน ชาวไทยสืบไป