รางวัลดีเด่น ประเภทแชมเบอร์ มิวสิค

ชื่อผลงาน รางวัลดีเด่น ประเภทแชมเบอร์ มิวสิค  

หน่วยงานที่ให้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ปีที่ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2562 

ข้อมูลของผู้ได้รับรางวัล ชื่อ-สกุล

• นายอดิเทพ ผิวผ่อง

• นายวัลลภ บุญหล้า

    • นายอนุชิต คำลือ

    • นายพงษ์วัสส์ ทรงสุภาพ

• นายศิริวุฒิ ใจชู

• นายณรงค์ฤทธิ์ อินทรพงษ์

สาขาวิชา ดนตรีตะวันตก คณะ วิทยาลัยการดนตรี