รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562 

    • ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน ๒๑ คน