เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

ยุคแรกเริ่ม พ.ศ.2545 
Important Initiative (2002)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเริ่มสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศครั้งแรก ในวันที่ 14-18 พฤษภาคม พ.ศ.2545 เมื่อครั้งยังเป็น “สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” โดย รศ.สันต์ ธรรมบำรุง อธิการบดีในขณะนั้น ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ โดยจัดส่งอาจารย์ชาวจีนมาช่วยสอนภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี นับเป็นการเปิดฉากสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นครั้งแรก

ยุคร้อยเรียง พ.ศ.2546-2556 
Constant Continuance (2003-2013)
 

  ต่อมาในปี พ.ศ.2548 รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดีในขณะนั้น ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยยูนาน และได้มีกิจกรรมส่งนักศึกษา สาขาภาษาจีนไปเรียนร่วมเป็นเวลา 1 เดือน ภายใต้โครงการเรียนร่วมภาคฤดูร้อน และ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ และได้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกมากมาย 

ยุครุ่งโรจน์ พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน 
Greater Glory (2014 – Present)
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 เพื่อนำองค์ความรู้สากลลงสู่ท้องถิ่น จึงมีการส่งเสริมให้สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง   • Cambodia
 • China
 • Indonesia
 • Taiwan
 • Laos
 • Myanmar
 • Malaysia
 • Philippines
 • South Korea
 • Vietnam
 • Singapore
 • Kazakhstan • Australia
 • New Zealand • Germany
 • Netherlands
 • United Kingdom • Egypt