ทำเนียบผู้บริหาร

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนผ่านการบริหารงานโดยเริ่มจากการเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัย (King’s College) และมีการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการบริหารงานจากวิทยาลัยครู (Teachers College) สู่การเป็นสถาบันราชภัฏ (Rajabhat Institute) จนกระทั่งมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat University) ดังเช่นปัจจุบัน โดยในแต่ละยุคสมัยนั้นมีผู้บริหารสูงสุดทำหน้าที่บริหารจัดการสถานศึกษาสร้างความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ นับเนื่องจากยุคแรกในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมาเรียกเป็นตำแหน่งอธิการ จนถึงตำแหน่งอธิการบดีในปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารในแต่ละยุคสมัยล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มีการนำนามของท่านเหล่านั้นมาตั้งเป็นชื่ออาคารและชื่อห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณูปการของบรรพชนที่ได้สร้างรากฐานอันมั่นคง ทำให้มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน