พระธรรมวุฒาจารย์ (ไสว วัฑฒโน)

ปริญญา : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประวัติ : พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) ชื่อเดิม นายไสว ประสัตถพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๔  บิดาชื่อ นายนับ ประสัตถพงศ์ มารดาชื่อ นางตาล ประสัตถพงศ์ มีพี่น้องจำนวน  ๙ คน ดังนี้ 

 1. นางสุนีย์ บูระพาพร (ค้าขาย) 
 1. นายอัมพร ประสัตถพงศ์ (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จ พระอริยวงคตญาณ)  
 1. นางสุมลรัตน์ อ่อนโยน (ถึงแก่กรรม) 
 1. นายไสว ประสัตถพงศ์ (พระเทพสุเมธี) 
 1. นางเพ็ญศรี วิเชียรทอง (ถึงแก่กรรม) 
 1. นายสวัสดิ์ ประสัตถพงศ์ (อดีตวิศวกร บริษัท การบินไทย) 
 1. นายสุกันท์  ประสัตถพงศ์ (นายแพทย์) 
 1. นางเตือนจิต มิ่งคำเลิศ (ข้าราชบำนาญอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชิโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี) 
 1. นางพิณรัตน์ เปี่ยมราศรีสกุล (ค้าขาย)  

มีภูมิลำเนาที่บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๑ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

ด้านการศึกษาและบรรพชา  

พระเทพสุเมธี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่โรงเรียนวัดพเนินพลูวิทยาคาร จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ และเมื่ออายุครบ ๑๓ ปี  เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดตรีญาติ แขวง/ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพระครูเมธีธรรมนุยุต (เม้ย) วัดลาดเมรังกร เป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะเป็นสามเณรได้เข้าศึกษาเล่าเรียนจนจบนักธรรมเอก 

ด้านอุปสมบท 

พระเทพสุเมธี อุปสมบทเมื่ออายุครบ ๒๑ ปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕  ณ วัดตรีญาติ ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพระครูเมธีธรรมาพุยุต (เม้ย) วัดเมรังกร เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระกรรมวาจาจารย์ คือ พระครูศรีธรรมานุศาสน์ วัดศรีสุริยวงศาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

ลำดับสมณะศักดิ์ที่ได้รับ 

 • ราชทินนาม พระเทพสุเมธี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชาคณะชั้นเทพ 
 • ราชทินนาม พระราชวราภรณ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชาคณะชั้นราช 
 • ราชทินนาม พระสิริวัฒนสุธี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง  
 • ราชาทินนาม พระครูอุดมบัณฑิต เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก  
 • ราชทินนาม พระครูอุดมบัณฑิต พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐  
 • ราชทินนาม พระครูอุดมบัณฑิต พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  
 • ราชทินนาม พระครูศรีธรรมานุศาสน์ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 ดูประวัติเพิ่มเติม : พระธรรมวุฒาจารย์ (ไสว วัฑฒโน) , ปริญญากิตติมศักดิ์-หนังสือพระธรรมวุฒาจาร

 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ปริญญา : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประวัติ : ชื่อ พระพรหมบัณฑิต ฉายา : ธมฺมจิตฺโต

นามเดิม : ประยูร นามสกุล : มีฤกษ์

เกิด : วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๘ อายุ ๖๑ ปี

สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กทม. ๑๐๖๐๐

บรรพชาอุปสมบท : บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ณ วัดสามจุ่น อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีพระครูศรีคณานุรักษ์วัดดอนบุบผาราม เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร) วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมปิฎก (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ต่อมาเป็นที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์) วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมธีรราชมหามุนี (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

สมณศักดิ์
– ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีธรรมาภรณ์ วันที่
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒
– ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙
– ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโสภณ วิมลปริยัติ
กิจตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓
– ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโกศาจารย์ สุนทร
ญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี วันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๔๘
– ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่พระพรหม
บัณฑิต สิทธิวรธรรมประยุต วิสุทธิศีลาจารนิวิฐ ไพศาลวิเทศศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ดูประวัติเพิ่มเติม : พระพรหมบัณฑิต

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

ปริญญา : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ :๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 


ชื่อ :​ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์​

นามเดิม :​ สมศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์​ ฉายา :​ อุปสมมหาเถระ​

เกิด :​ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 ​

สัญชาติ​ : ไทย​ ศาสนา : พุทธ

ที่อยู่ปัจจุบัน :​ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร (วัดพิชัยญาติ) ​เลขที่ ๓๒ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซอย ๒ ​แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ​กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐​

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๐๖​ – พระศรีสุทธิพงศ์​

พ.ศ. ๒๕๓๑​ – พระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติโมลี​

พ.ศ. ๒๕๓๖​ – พระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติโมลี​

พ.ศ. ๒๕๔๑​ – พระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมโมลี ​

พ.ศ. ๒๕๔๘​ – เจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏที่ พระพรหมโมลี ​

พ.ศ. ๒๕๕๔ – สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์​

พ.ศ. ๒๕๕๖​ – ได้รับถวายสมณศักดิ์ อัครมหาบัณฑิต ณ มหาศาสนวิมาน ​อุปปาตสัติเจดีย์ กรุงเนปิดอร์ โดย รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์

ดูประวัติเพิ่มเติม : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

พระเทพภาวนาวิกรม (ธงชัย ธมฺมธโช)

ปริญญา : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ : ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (คมน์กฤชย์ กิตฺติจิตฺโต)

ปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ : ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

ปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม 

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ : ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ 

พระนิภากรกิตติพิลาส (ชัยฐิโชตม์ อภิโชโต)

ปริญญา : พระนิภากรกิตติพิลาส (ชัยฐิโชตม์ อภิโชโต) 

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ : ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ 

พระครูไพศาลประชาทร (ดนัย อตฺถภทฺโท)

ปริญญา: วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสุขศึกษา 

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ : ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ 

พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ปริญญา :   ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ : ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ 

พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)

ปริญญา : ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ : ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ 

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (มงคล วิโรจโน)

ปริญญา : ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ : ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐