หลวงทรงวิทยาศาสตร์ (ทรง ประนิช) (พ.ศ.๒๔๘๑–๒๔๘๒)

รับช่วงนโยบายสืบต่อจากพระยาวิเศษศุภวัตร์ ท่านพอใจอยากให้ศิษย์เรียกท่านว่า “ครู” มากกว่าเรียกว่า “อาจารย์” เพราะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครูสนิทสนมกันยิ่งขึ้น 

วัยเยาว์ เกิด ๕ ตุลาคม ๒๔๓๕ 

สถานที่เกิด อำเภอสัมพันธวงศ์  พระนคร 

บิดา-มารดา หลวงพิชัยวารี (เทียนสุข ประนิช) และนางเวียน ประนิช 

ครอบครัว สมรสกับนางทรงวิทยาศาสตร์ (สำอางค์ ประนิช) 

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๓ คุลาคม ๒๕๑๔ 

การศึกษา 

• พ.ศ. ๒๔๔๓ โรงเรียนครูไทร ใกล้ ๆ บ้าน 

• พ.ศ. ๒๔๔๕ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก จนจบชั้น ป. ๒ 

• พ.ศ. ๒๔๔๘ บวชเณรวัดสัมพันธวงศ์ ๘ เดือน 

• พ.ศ. ๒๔๔๙ โรงเรียนราชวิทยาลัย (ที่โรงเสี้ยงเด็ก) จนจบชั้น ม. ๖ 

• พ.ศ. ๒๔๕๒ – ๒๔๕๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจบจบชั้นมัธยมสูง 

• พ.ศ. ๒๔๕๔ ฝึกสอนที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ๑ ปี 

• พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยบริสตอล 

ศึกษาอยู่ประเทศอังกฤษ ๖ ปี 

การรับราชการ 

• พ.ศ. ๒๔๖๒ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ยศรองอำมาตย์ตรี 

• พ.ศ. ๒๔๖๓ รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงทรงวิทยาศาสตร์ 

• พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้เลื่อนยศเป็นอำมาตย์ตรีและยังคงสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ อยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ 

• พ.ศ. ๒๔๗๕ เปลี่ยนแปลงการปกครอง ย้ายไปเป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม อาจารย์ประจำกรมวิชาการ 

• พ.ศ. ๒๔๗๖ ข้าหลวงตรวจการศึกษาภาคอีสาน 

• พ.ศ. ๒๔๗๘ อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

• พ.ศ. ๒๔๗๙ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 

• พ.ศ. ๒๔๘๑ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

• พ.ศ. ๒๔๘๒ ลาออกจากราชการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งแต่ผิดหวัง 

• พ.ศ. ๒๔๖๘ สอนพิเศษโรงเรียนเดรียมอุดมศึกษาได้ ๓ ปี แล้วตาออกเพื่อพักผ่อน