ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย ปี พุทธศักราช 2535

ประเภท โล่ 

ระดับผลงาน ชาติ 

ประเภท บุคคล 

ชื่อผลงาน ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย ปี พุทธศักราช 2535 

ชื่อหัวหน้าโครงการ ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ 

ปีที่ได้รับ 2535 

หน่วยงานที่ให้ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ 

รายละเอียดโล่ หรือ รางวัล (พอสังเขป) ได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น