รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลล์ กานแข่งขันกีฬาฝึกหัดครูส่วนกลาง

ประเภท รางวัล 

ระดับผลงาน ชาติ 

ประเภท ทีม 

ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลล์ กานแข่งขันกีฬาฝึกหัดครูส่วนกลาง 

ชื่อหัวหน้าโครงการ ฝึกหัดครูส่วนกลาง 

ปีที่ได้รับ 0 

หน่วยงานที่ให้ ฝึกหัดครูส่วนกลาง 

รายละเอียดโล่ หรือ รางวัล (พอสังเขป) รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลล์