รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โล่พร้อมทุนสนับสนุนความสามารถระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีไทยร่วมสมัย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)

ชื่อผลงาน รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โล่พร้อมทุนสนับสนุนความสามารถระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีไทยร่วมสมัย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี) 

หน่วยงานที่มอบรางวัล กรมพลศึกษา 

ปีที่ได้รับรางวัล วันที่ 4 สิงหาคม 2562 

ข้อมูลผู้ที่ได้รับรางวัล วงดนตรี UDE cisuM  

    • นายปภาวิน เทพยุหะ กลองชุด หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 

    • นายภูวนัย แตงลิตร์ ซอด้วง หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

    • นายนัธวัฒน์ อมรศรีชัยกุล อัลโตแซกโซโฟน หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 

    • นายสัญชัย งอยปัดพันธ์ ขิม/กลองยาว หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ 

    • นายณรงค์พล คงประเสริฐ ระนาดเอก หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 

    • นายครองไทย อยู่ดี ระนาดทุ้ม หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 

    • นายเศรษฐกิจ รุ่งเรือง ทรัมเป็ต หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

    • นายจามิกร สุขุม กีตาร์ไฟฟ้า หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

    • นางสาวศิริรัตน์ พละศักดิ์ นักร้องนำ หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 

    • นายสุรเชษฐ กลับรอด เทเนอร์แซกโซโฟน หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 

    • นายอรรถพล เพชรหวล เปียโนไฟฟ้า หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 

    • นายชนม์สวัสดิ์ หนูปลอด กีตาร์เบส หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

    • นายธนวัต เผ็งเหลา นักร้องนำ หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

    • นายอดิภูมิ วิจบ เครื่องสังเคราะห์เสียง หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 

    • นายศักดิ์เสรี ปานอ่ำ ทรอมโบน หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา