รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน (พ.ศ.๒๕๔๖–๒๕๕๕)

ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว

  • ชื่อ ว่าที่ ร.ต. สุพล     นามสกุล    วุฒิเสน
  • เกิดวันที่    ๒      เดือนมีนาคม  พ.ศ.   ๒๔๘๖  
  • ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  ๑๙/๕๓  หมู่ที่ ๗  ตำบล  คลองหลวงแพ่ง

อำเภอ เมือง   จังหวัด ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐

  • สถานที่ทำงานปัจจุบัน  ประสานงานกับหลายมหาวิทยาลัย  (ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธนบุรี  กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ฯลฯ)
  • ประวัติการทำงาน (ระบุปี พ.ศ.)
  • พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๘             อาจารย์โรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานี

                                          วิทยาลัยครูอุดรธานี

  • พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๒             อธิการ วิทยาลัยครูสุรินทร์
  • พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๖             อธิการ , อธิการบดี  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

                                          สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา

                                          สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

  • พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๕              อธิการบดี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                        (เป็นผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ๒๕๒๘ – ๒๕๕๕ รวม ๒๘ ปี)

ด้านวิชาการ

         ๑. ๑ คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๗      Ph.D. (International/Intercultural Education). The Florida State University, USA. 1984

พ.ศ. ๒๕๑๖      M.A. (Comparative International Development Planning in Education), Stanford University, USA. 1973

พ.ศ. ๒๕๑๓      M.A.T. (Social / Asian Studies),University of the Philippines. Quezon City The Philippines, 1970     

พ.ศ. ๒๕๐๗ ปริญญาตรี กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) อื่นๆ…

วุฒิบัตรการฝึกอบรม : สถาบันพระปกเกล้า ๒๕๔๔ การกำหนดยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงจากการการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ

วุฒิบัตรการฝึกอบรม : ทบวงมหาวิทยาลัย ๒๕๔๓ การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา

Certificate : World University President Summit Bangkok 2006

Certificate :Queensland Higher Education Rajabhat Presidents Program, Australia, 2002

Certificate :Institutional Management in Higher Education, UNESCO/ SEAMEO, 2000

Certificate :Presidential Seminar on the Presentation of the Honorary Doctoral Award to His Royal Highness the Crown Prince, Edith Cowan University, Australia, 1997

Certificate :Graduate Training Program, Edith Cowan University, Australia, 1995

Certificate : Chunga-Seminar and Korea Study Tour, Human Resource Development Project, Chung-Ang University, Seoul, Korea, 1-5 june 1994

 Certificate :Entrepreneurship Educational, Southern Illinois University at Carbondale, 1988

Certificate : Presidential Seminar, Western Carolina University, USA, 1986

Certificate : Planning for Integrated Regional Development, UNCRD Nagoya, Japan, 1977

         ๑.๒ ผลงานทางวิชาการ  (ตำรา / บทความทางวิชาการ / งานวิจัย)

ตำรา / บทความทางวิชาการ / งานวิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ (เฉพาะบทความ / งานวิจัย) พ.ศ.
๑. TRENDS Model World University President Summit Bangkok ๒๕๔๙
๒.ทิศทางวิสัยทัศน์และประเด็นสำคัญของการพัฒนา      การศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๓
๓.พันธกิจของการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาต่อการพัฒนาประเทศ วารสารคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๒
๔.อาจารย์กับกระบวนการตื่นตัวทางวิชาการ ราชภัฏราชนครินทร์ ๒๕๔๒
๕.ราชภัฏราชนครินทร์อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา มติชน ๒๕๔๒,๑๔ ก.พ.
๖.ปฏิบัติการต่อเนื่องโครงการ่วมมือกับควีนแลนด์ ราชภัฏฉะเชิงเทรา ๒๕๔๑
๗.Cooperation Among Higher Ed. Inst ฯลฯ UNESCO, BANGKOK ๒๕๔๑
๘.กศ.บป.กับการพัฒนาคนทำงาน สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ๒๕๔๐
๙.Joint Programs Thai- Australian University AVCC- Australia ๒๕๓๙
๑๐.Innovative Approaches Towards Youth Problem UNICEF, BANGKOK ๒๕๓๘
๑๑. บทบาทสถาบันการศึกษาในโครงการอีสานเขียว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๓๗
๑๒.การควบคุมการศึกษาของไทยฯลฯ คุรุปริทัศน์ ๒๕๓๖
๑๓. การวิจัยในสภาพธรรมชาติ ฯลฯ วิจัยสนเทศ, กศ.น. ๒๕๓๕
๑๔.การตวจสอบและชี้นำโดยนักวิชาการ วิทยาลัยครูสุรินทร์ ๒๕๓๔
๑๕.วิทยาลัยครูในฐานะปฏิบัติการสำคัญทางวัฒนธรรม คุรุปริทัศน์ ๒๕๓๓
๑๖. The working condition for Civil –officer ฯลฯ NCC-Norway ๒๕๓๒
๑๗.ความเติบโตของวิชาชีพครู ฯลฯ คุรุปริทัศน์ ๒๕๓๐
๑๘.เงื่อนไขแนวปฏิบัติของนักวิชาการท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย ๒๕๓๑
๑๙.ความดีความชอบที่ส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษา คุรุปริทัศน์ ๒๕๒๘
๒๐. ความเจริญทางการศึกษาต้องปรับให้ทันปัญหา คุรุปริทัศน์ ๒๕๒๗
๒๑. The Sarvodaya Movement UNESCO, BANGKOK ๒๕๒๖
๒๒. Experiences in developing Inst-Materials UNESCO, BANGKOK ๒๕๒๕
๒๓. Exploring New Direction in Teacher Education UNESCO, BANGKOK ๒๕๒๔
๒๔. กรมหลวงผู้เป็นอัจฉริยะในการเป็นนักการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาทิตยคุณธรรมของการศึกษาไทย สกอ. ๒๕๕๑
๑.เงื่อนไขสำคัญในหมู่บ้านต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนในพื้นที่ชนบทยากจนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สภาวิจัยแห่งชาติ ๒๕๒๘-๒๕๓๙
๒.ครูกับการพัฒนาชนบท : กรณีโครงการอบรมครูประจำการ  วิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The Internationnal Dev’t research Centre (IDRC) ๒๕๓๑
๓. Teachers College Extension Centre in Rural Areas as Means   to Practical Educationnal Reform : A Preliminary Study UNCRD – Nagoya ๒๕๒๐
๔.Effective Change –Agents of Rural Areas in Udorn and   Nongkai Provinces สภาการศึกษาแห่งชาติ NEC ๒๕๓๓
๕.Linking of Formal and Non –formal Ed. Experiment Project in   NE- Thailand UNESCO, BANGKOK  
๖.อิทธิพลของตัวการในการเปลี่ยนแปลงสังคมรายกรณีชนบท  อุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒๕๒๙
๗. The Teachers Training Regional Network and Educational  Innovation FSU, Ford Foundation ,IDRC ๒๕๒๗

   ๑.๓ ตำแหน่งทางวิชาการ  (ถ้ามี)

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์พิเศษ    Faculty of Computing, Health and Science ,  Edith Cowan University,  Perth, Australia

ศาสตราจารย์พิเศษ    Tianjin Normal  University,  Tianjin, PR.China

ศาสตราจารย์พิเศษ    Chamroeun University of Technology,  Phnom Penh, Cambodia

๒.  ประสบการณ์ด้านการบริหาร

         กรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  (ปัจจุบัน )

         กรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (ปัจจุบัน)

         กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี  พ.ศ. 2556 ( ปัจจุบัน)

         บริหารสถานศึกษา

อธิการบดี       สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๕

                     (จากปี ๒๕๔๖)    

อธิการ           วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา

อธิการบดี       สถาบันราชภัฏราชนครินทร์            พ.ศ.๒๕๔๖ (จากปี๒๕๓๒)                    

อธิการ           วิทยาลัยครูสุรินทร์                         พ.ศ.๒๕๓๒ (จากปี๒๕๒๘)

ประธานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๑

อนุกรรมาธิการ การอุดมศึกษา, วุฒิสภา                พ.ศ.๒๕๕๑

กรรมาธิการวิสามัญร่างพรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ, สภาผู้แทนราษฎร     พ.ศ.๒๔๔๖

         บริหารงานอุดมศึกษา

อนุกรรมการด้านนโยบายและแผนอุดมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒๕๕๑
อนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒๕๕๑
ประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๕๕๐
กรรมาธิการวิสามัญร่างพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สภาผู้แทนราษฎร ๒๔๔๗ (จากปี ๒๔๔๖)
กรรมการต่างๆกรมการฝึกหัดครู สถาบัน     ราชภัฏและหน่วยงานราชการอื่นๆทุกระดับตามคำเชิญ    
  • งานบริการสังคม

2557                            ประธานมูลนิธิสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ในพระอุปถัมภ์ ฯ

๒๕๕๑- ปัจจุบัน            ทูตสันติภาพของ Interreligious and International Federation for World – Peace

     Thailand

๒๕๔๙                          สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ(ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับดูแลการสรรหาฯ)

๒๕๔๘                          กรรมการสรรหา คณะกรมการ ป.ป.ช.

๒๕๓๘                          ประธานกรรมการพัฒนาคลองแสนแสบ (ส่วนต่อเนื่องไปฉะเชิงเทรา คำสั่ง ศธ.)

๒๕๓๗                          ประธานกรรมการในการจัดอบรมครูประจำการประถมศึกษา (คำสั่ง ศธ.)

๔. รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

๑.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ ทรงให้ตามเสด็จหลายครั้ง  ถวายรายงานร่วมเขียนหนังสือ ๑ เล่ม ได้รับพระประทานนาม “ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” อันยิ่งกว่ารางวัล  และเกียรติคุณใดๆ

๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก

๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย Sahametrei Grand cros ของราชอาณาจักรกัมพูชา

๔. ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยครูอุดรธานี,วิทยาลัยวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร)

ดูประวัติเพิ่มเติม : อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน1