ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี (พ.ศ.๒๕๑๘–๒๕๒๑)

เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยครูคนสุดท้าย และเป็นอธิการคนแรก สร้างอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ บูรณะปรับปรุงศาลสมเด็จฯ สร้างตึกคณะวิชาครุศาสตร์ หอสมุดกลางและตึกคณะวิชาวิทยาศาสตร์เปิดให้การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ 

วัยเยาว์ เกิด ปี ๒๔๗๐ สถานที่เกิด ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา 

• พ.ศ. ๒๔๗๗ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ตั้งแต่ชั้นประถม ถึง ม.๗ ชั้นสูงสุดในขณะนั้น 

• พ.ศ. ๒๔๗๘ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก จบ ม. ๘ แผนกฝรั่งเศส 

• พ.ศ. ๒๔๗๙ สมัครสอบชั้นมัธยมบริบูรณ์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

• พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๔ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานปริญญา อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) 

การรับราชการ 

• พ.ศ. ๒๔๘๕ อาจารย์โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนกฝึกหัดครูประถม และรับราชการอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้เป็นเวลายาวนานกว่า ๓๕ ปี โดยมิได้โยกย้ายไปที่ใด 

• พ.ศ. ๒๕๑๘ อธิการวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

• พ.ศ. ๒๕๒๑ เกษียณอายุราชการ