พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง

พลตำรวจเอกอัศวิน  ขวัญเมือง

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา              

โรงเรียนวัดนางบวช อำเภอบางนางบวช                                                                       จังหวัดสุพรรณบุรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       

โรงเรียนท่าช้างวิทยา อำเภอบางนางบวช                                                                       จังหวัดสุพรรณบุรี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สอบเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนพลตำรวจ

โรงเรียนตำรวจภูธร ๗ จังหวัดนครปฐม

ระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (นายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๓๐)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๑๖

หลักสูตรวิทยาป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๕

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับปริญญา : ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ

ตำแหน่ง

ปี พ.ศ.

รอง สวส.สน.สำเหร่                                       

๒๕๒๐-๒๕๒๑

รอง สวส.สภ.อ.อู่ทอง                                       

๒๕๒๑-๒๕๒๔

รอง สวป.สภ.อ.เมืองนครปฐม                          

๒๕๒๔-๒๕๒๘

สว.สภ.อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี                          

๒๕๒๘-๒๕๓๒

ผบก.ภ.จ.เชียงราย                                            

๒๕๔๑-๒๕๔๒

ผู้บังคับการกองปราบปราม                               

๒๕๔๒-๒๕๔๔

บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๒                             

๒๕๔๙-๒๕๕๐

บัญชาการตำรวจนครบาล                               

๒๕๕๐-๒๕๕๑

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๒๕๕๑-๒๕๕๓

รักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒              

๒๕๕๓

ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ด้านการสืบสวน                        

๒๕๕๓-๒๕๕๔

รักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑                

๒๕๕๓-๒๕๕๔

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                          

๒๕๕๖-๒๕๕๙

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙-ปัจจุบัน

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

                    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประสบการณ์การทำงาน

  • ด้านการรับราชการตำรวจ

ปี พ.ศ.

ประสบการณ์

๒๕๒๐

รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล สำเหร่

๒๕๒๒

รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๕๒๔

รองสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

๒๕๒๕

เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอก

๒๕๒๖

สารวัตร แผนก ๕ กองกํากับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธรภาค ๓ จังหวัดนครปฐม

๒๕๒๘

สารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๕๓๑

เลื่อนยศเป็นพันตำรวจโท

๒๕๓๒

รองผู้กำกับวิทยาการ กองบังคับการตำรวจภูธร ภาค ๓ จังหวัดนครปฐม

๒๕๓๔

ผู้กำกับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

๒๕๓๖

รักษาการผู้กำกับการสารวัตรสืบสวนภาค ๗ จังหวัดนครปฐม

๒๕๓๘

รองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม

๒๕๔๑

ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย

๒๕๔๒

ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม

๒๕๔๔

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

๒๕๔๗

รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

๒๕๔๙

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒

๒๕๕๐

ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

๒๕๕๑

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๒๕๕๓

ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ด้านการสืบสวน                        

 

  • ด้านการปกครองท้องถิ่น (รูปแบบพิเศษ)

ปี พ.ศ.

ประสบการณ์

๒๕๕๖

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานปกครองและทะเบียน

๒๕๕๙

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

  • ด้านการเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ

๓.๑ กรรมการหน่วยงานหรือองค์กร

ปี พ.ศ.

ประสบการณ์

๒๕๔๓

กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

๒๕๕๑

กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

๒๕๕๘

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๒๕๕๘

กรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร

๒๕๖๐

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)

๒๕๖๐

อนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ

 

กรรมการมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ดูประวัติเพิ่มเติม : พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง