พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ปริญญา : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประวัติ : ชื่อ พระพรหมบัณฑิต ฉายา : ธมฺมจิตฺโต

นามเดิม : ประยูร นามสกุล : มีฤกษ์

เกิด : วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๘ อายุ ๖๑ ปี

สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กทม. ๑๐๖๐๐

บรรพชาอุปสมบท : บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๙ ณ วัดสามจุ่น อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีพระครูศรีคณานุรักษ์วัดดอนบุบผาราม เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร) วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมปิฎก (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ต่อมาเป็นที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์) วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมธีรราชมหามุนี (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

สมณศักดิ์
– ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีธรรมาภรณ์ วันที่
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒
– ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙
– ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโสภณ วิมลปริยัติ
กิจตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓
– ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโกศาจารย์ สุนทร
ญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี วันที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๔๘
– ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่พระพรหม
บัณฑิต สิทธิวรธรรมประยุต วิสุทธิศีลาจารนิวิฐ ไพศาลวิเทศศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ดูประวัติเพิ่มเติม : พระพรหมบัณฑิต