พระนิภากรกิตติพิลาส (ชัยฐิโชตม์ อภิโชโต)

ปริญญา : พระนิภากรกิตติพิลาส (ชัยฐิโชตม์ อภิโชโต) 

วัน/เดือน/ปี ที่ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ : ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐