ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมไทย งานมรดกไทยคืนถิ่นครั้งที่ 4

ประเภท โล่ 

ระดับผลงาน ชาติ 

ประเภท บุคคล 

ชื่อผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมไทย งานมรดกไทยคืนถิ่นครั้งที่ 4 

ชื่อหัวหน้าโครงการ นางเพลินจิตใจ กุนทีกาญจน์ 

ปีที่ได้รับ 2545 

หน่วยงานที่ให้ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ศูนย์วัฒนธรรมไทยนครซานฟรานซิสโก U.S.A. 

รายละเอียดโล่ หรือ รางวัล (พอสังเขป) ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมไทย