ทำเนียบปริญญากิตติมศักดิ์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมศาสตร์ที่สำคัญอย่างครบถ้วน โดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะนำเสนอประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่สร้างคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ต่อสังคม และต่อประเทศชาติจากหลากหลายวงการวิชาชีพ ประกอบด้วย พระบรมวงศนุวงศ์ พระสงฆ์ บุคคลสำคัญในต่างประเทศ และบุคคลสำคัญในประเทศ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาต่างๆ  โดยในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีปริญญาสายต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้แก่ สายการศึกษา สายศิลปศาสตร์ สายศิลปกรรมศาสตร์ สายดุริยางคศาสตร์ สายรัฐประศาสนศาสตร์ สายนิติศาสตร์ สายบริหารธุรกิจ สายการบัญชี สายนิเทศศาสตร์ สายเศรษฐศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ สายเทคโนโลยี สายอุตสาหกรรมศาสตร์ สายวิศวกรรมศาสตร์ สายสาธารณสุขศาสตร์ และสายการแพทย์แผนไทย อาจกล่าวได้ว่าการถวายหรือมอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยนอกจากจะเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลที่ธำรงคุณประโยชน์แล้วยังเป็นการสร้างเสริมเกียรติยศให้กับทั้งผู้มอบและผู้รับมอบด้วยเช่นกัน