นายศิริ ศุขกิจ (พ.ศ.๒๕๐๘–๒๕๑๑)

ใช้นโยบายปรับปรุงส่งเสริมระเบีบวินัยของราชการและครูอาจารย์ สร้างตึกคหกรรมศาสตร์ ใช้เป็นภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สืบต่อมาจนทุกวันนี้ 

วัยเยาว์ เกิด ๒๒ มีนาคม ๒๔๕๑ 

สถานที่เกิด อำเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

บิดา-มารดา นายสอน และนางสาย ศุขกิจ 

ครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๗ สมรสกับนางสาวนันทา ศุกระชาติ มีบุตร-ธิดา ๕ คน 

การศึกษา 

• พ.ศ. ๒๔๖o โรงเรียนมัธยมวัดมหาธาตุ เป็นเวลา ๕ ปี สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ ๒ 

• พ.ศ. ๒๔๖๕ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เป็นเวลา ๖ ปี สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ ๘ 

• พ.ศ. ๒๔๗๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวลา ๔ ปี ได้ประกาศนียบัตรครูมัธยม แผนกวิทยาศาสตร์ 

• พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รับทุนยูซอม ไปศึกษและดูงานในด้านบริหารการศึกษาที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๑ ปี 

การรับราชการ 

• พ.ศ. ๒๔๗๕ รับราชการครั้งแรก เป็นครูน้อยโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

• พ.ศ. ๒๔๘๒ ครูใหญ่โรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย 

• พ.ศ. ๒๔๘๓ ครูใหญ่โรงเรียนประจำจังหวัดตาก 

• พ.ศ. ๒๔๙๔ ครูใหญ่โรงเรียนฝึกหัดดรูนครสวรรค์ 

• พ.ศ. ๒๔๙๗ ศึกษานิเทศก์โท กรมการฝึกหัดครู 

• พ.ศ. ๒๔๙๙ ศึกษานิเทศก์เอก กรมการฝึกหัดครู 

• พ.ศ. ๒๕๐๑ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครู อุดรธานี 

• พ.ศ. ๒๕๐๒ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ 

• พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเทพสตรี 

• พ.ศ. ๒๕๐๗ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

• พ.ศ. ๒๕๐๘ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

• พ.ศ. ๒๕๑๑ รองอธิบดีกรมการฝึกหัดครู 

• พ.ศ. ๒๕๑๒ ครบเกษียณอายุ