นายบุญเลิศ ศรีหงส์ (พ.ศ.๒๕๒๑–๒๕๒๘)

สร้างยิมเนเซียม ใช้เป็นภาควิชาพลศึกษา และสันทนาการ มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๗ ทำให้วิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตทั้งสายวิชาชีพครูและสายวิชาการอื่นเปิดสอนหลักสูตรป.กศ.ชั้นสูง เทคนิคการอาชีพ และหลักสูตรระดับอนุปริญญา ๒ ปี สายวิชาการอื่น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗และ ๒๕๒๘ ตามลำดับพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๓ 

วัยเยาว์ เกิด ๑ ธันวาคม ๒๔๗๒ 

สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

บิดา-มารดา ร.อ.หลวงภาณีสุนทรสาร และนางสารภี ศรีหงส์ 

ครอบครัว สมรสกับนางทับทิม ศรีหงส์ มีบุตร-ธิดา ๓ คน 

การศึกษา 

• พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๐ ศึกษาที่โรงเรียนสตรีอุตรดิตถ์ จบชั้นประถมปีที่ ๓ 

• พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๖ ศึกษาที่โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาลัย จบชั้นประถมปีที่ ๕ 

• พ.ศ. ๒๔๘๗ ศึกษาที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ปีที่ ๖ 

• พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๐ ศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ประกาศนียบัตรประโยคเตรียมอักษรศาสตร์ 

• พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๔๙๖ ศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) 

• พ.ศ. ๒๔๙๒ ศึกษาตัวตนเอง ได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล 

• พ.ศ. ๒๔๙๓ ศึกษาตัวตนอง ได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม 

• พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕ ศึกษาตัวตนอง ได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) 

• พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๑ ศึกษาที่ Indiana University, U.S. A. ได้ปริญญา Master of Scicnce in Education  (M.S. in Ed.) 

การรับราชการ  

• พ.ศ. ๒๔๙๗ ครูตรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

• พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๙๙ อาจารตรีวิทยาลัยวิชาการศึกษา กรมการฝึกหัดครู 

• พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๒ ดำรงตำแหน่งอาจารย์โท วิทยาลัยวิชาการศึกษา กรมการฝึกหัดครู 

• พ.ศ. ๒๕๐๔ คำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์โท กรมการฝึกหัดครู 

• พ.ศ. ๒๕๐๕ คำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์เอก  

• พ.ศ. ๒๕๐๗ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ 

• พ.ศ. ๒๕๑๑ อาจารย์ใหญ่วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

• พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

• พ.ศ. ๒๕๑๔ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี 

• พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๘ อธิการวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

• พ.ศ. ๒๕๒๙ ลาออกจากราชการ