ขุนวิเทศดรุณการ (พ.ศ.๒๔๔๘–๒๔๕๘)

ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาราชสีมาจารย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูฝั่งตะวันตก เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตกในปี พ.ศ.๒๔๕๐ มีสถานภาพเป็นโรงเรียนประจำ โดยเล็งเห็นว่าโรงเรียนประจำสามารถฝึกอบรมความเป็นครูได้อย่างแท้จริง 

วัยเยาว์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๒bสถานที่เกิด พระนครชื่อเดิมกวย กนิษฐานนท์ 

บิดา-มารดา ขุนประเสริฐอักษร (พึ่ง กนิษฐานนท์) และ นางเชย กนิษฐานนท์ 

การศึกษา 

• พ.ศ.๒๔๔๖ วุฒิครูประกาศนียบัตรมัธยมพิเศษ 

การรับราชการ

• ครูโรงเรียนวัดบพิตรภิมุข 

• ครูโรงเรียนข้ราชการพลเรือน 

• ครูโรงเวียนฝึกหัดดฝั่งตะวันดก (บ้านสมเด็จๆ) ปี พ.ศ. ๒๙ ๔d 

• ทำหารแทนนายตรวจแขวงตะวันตกเหนือ 

• ธรรมการมณทลนครราชสีมา 

• ส่วนบรรดาศักดิ์นั้นได้เลื่อนขึ้นเป็นหลวงวิเทศดรุณการ พระวิเทศดรุณการ ตามสำคับ และได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยราชสีมาจารย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๙๗๑